Informații pacienți

CONDIŢII GENERALE DE INTERNARE


Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;

Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;

Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie;

Card de sănătate;În cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere.

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI


Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;

Card de sănătate;

Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;

Buletin de identitate sau Cartea de identitate; pentru copii: Certificatul de naştere;

Pentru eliberarea concediului medical:

adeverinţă în care se va menţiona numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni;

formularul de concediu medical iniţial (dacă este cazul).

Consimtamantul pacientului privind interventia medicala


Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si la viata privata a pacientului


Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.

Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

Dreptul pacientului la tratament si la ingrijire medicala


În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.

Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.

Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

PASTRAREA LINISTII IN INCINTA SPITALULUI

În cadrul spitalului se interzice producerea de zgomote care pot deranja pacienţii internaţi pe secţiile spitalului;

INTERZISA PARASIREA INCINTEI SPITALULUI

Pacienţilor internaţi le este interzisă părăsirea incintei spitalui, excepţie fac pacienţii externaţi de către medicul curant;

FUMATUL INERZIS

În incinta spitalului, fumatul este interzis. Incălcarea acestei regului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 100 şi 500 lei conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

Conturi personalizate pentru pacienti si medici


Dosar Electronic al Pacientului (CNAS- DES): http://www.des-cnas.ro/pub/

Verificare Calitate Asigurat Pacient (CNAS-PIAS): http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html